Hotline: 0243.5160906

Hướng dẫn sử dụng dòng cân PA

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÒNG CÂN PA SERIAL

HÃNG OHAUS - MỸ

 

  1. Chế độ cân thường

Ấn lặp lại phím UNIT để chọn đơn vị cân mong muốn. (Chú ý: Đơn vị đó phải được chọn trong menu UNIT).

Ấn phím O/T để zero cân và đặt mẫu lên đĩa cân.

  1. Cân đếm

Vào chế độ cân đếm: Ấn phím UNIT đến khi màn hình hiển thị Count

Chế độ cân đếm phải được chọn trong menu MODE

  1. Cân phần trăm

Vào chế độ cân phần trăm : Ấn phím UNIT đến khi màn hình xuất hiện PerCent.

  1. Các menu chính;

Vào menu bằng cách ấn và giữ phím UNIT.MENU đến khi màn hình xuất hiện Menu, thả tay ra, màn hình sẽ hiển thị CAL.

Vào caif đặt menu bằng cách ấn phím Yes, chuyển đến menu khác bằng cách ấn phím No. Thoát khỏi menu bằng cách chọn END.

4.1.    Calibration [CAL]

-          Span: chuẩn đĩa cân

-          Lin : chuẩn tuyến tính

4.2.    SETUP

-          AZSM: tự động zero

-          Filter: Chọn SET MED

-          A-tArE: Tự động trừ bì

-          Grad: Chọn hiển thị giá t

-          GbL rSt: reset tất cả để trở về cài đặt ban đầu.

4.3.    MODE

-          Count: chế độ cân đếm

-          APW.OP7: Giá trị trung bình

-          PerCEnt: chế độ cân phần trăm

4.4.    UNIT

-          Có thể lựa chọn các đơn vị phù hợp trong menu này. 

------------------------------

        

Đối tác liên kết